Policy & Commitment

พิมพ์

Policy copy

นโยบาย และ ปฏิญญา ด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม

นโยบาย

มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ในการจัดการด้าน สุขอนามัยความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องสอดคล้องต่อกฎหมาย และสัมฤทธิ์ผลในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง
กำหนดเป้าหมายสำหรับการปรับปรุงด้าน สุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีมาตรการในการตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
กำหนดให้ผู้รับจ้างมีการจัดการ และพนักงานทุกระดับ ต่างมีส่วนรับผิดชอบดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น
จัดการให้การรักษา สุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม รวมเข้าอยู่ในการประเมินผลงานประจำปี ของพนักงานและตอบแทนแก่ผู้ที่มีผลงานดี

ปฏิญญา

จะไม่ดำเนินการใด อันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล
จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
จะให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้าน สุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม เท่าเทียมกับการบริหารงานในส่วนอื่นๆของบริษัทฯ
จะสร้างวัฒนะธรรมที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในปฏิญญานี้